Home
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

שכונת יעקב

 

במרכזה ניצב בית הכנסת "עץ החיים" ובשוליה בית החרושת לתמציות בושם.

שכונת יעקב נבנתה עבור עולי גרוזיה, שהובאו לבנימינה בשנת 1929 על מנת לסייע בקטיף היסמין. בשנה הראשונה לבואם למושבה, גרו משפחות עולי גרוזיה במקומות שונים כולל הרפת הקליפורנית. זמן קצר לאחר בואם החלה פיק"א לבנות עבורם ממערב למושבה שכונה ובה 25 בתים קטנים במתכונת דומה לבתי האיכרים. בסך הכל התיישבו בשכונה 27 משפחות, מהן 22 מגרוזיה, ומנו כ-150 נפש. רובם עסקו בשנים הראשונות בקטיף היסמין בחלקות במגרשי האיכרים או בחוות פיק"א. כעבור מספר שנים החלו אף הם לגדל יסמין במגרשים הצמודים לבתיהם. ענף היסמין חוסל במושבה סמוך לשנת 1933.

ריחוק השכונה מלב המושבה וכן מנהגי תפילה שונים של יושביה, הביאו להקמת בית כנסת נפרד במרכז השכונה.